2 Organisation och styrelse

2. Organisation och styrelse

 

Här kan du läsa om Habo Friidrott 04 organisation, vilka som är med i styrelsen, deras kontaktuppgifter och ansvarsområden, vilka andra som har ett ansvarsområde i föreningen samt om verksamhetsplanen.

 

Habo Friidrotts organisation 2017

 

Styrelse 2017

Ordförande: Michael Ostrelius 070 4580 670 ordforande@habofriidrott.se 

 

Vice ordförande: Michael Gamlén 036 465 55, 0706-982303 michael.gamlen@habo.net 

 

Sekreterare: Gunilla Ott 0762 7291 43 gunillaott@hotmail.se

 

Ledamot: Michael Klasson 076 165 71 71  michael.klasson@gmail.com

 

Ledamot: Dan Dahlberg 073 687 02 37 dan.g.dahlberg@hotmail.com

 

Ledamot: Annika Karlsson 036 402 53, 0738 410 253 sala.k@telia.com 

 

Ungdomsrepresentanter:

 

Victor Seitl: 0731 82 45 61 victor@seitl.se

 

Louise Karlsson:

 

Suppleant 1: Emma Karlsson

 

Suppleant 2: Lasse Elfgaard

Styrelsens arbetsuppgifter och ansvarsområden

 

Styrelsen

Inom ramen för Riksidrottsförbundet och Svenska friidrottsförbundet och dess stadgar, svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas.

Verkställa av årsmötet fattade beslut.

Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.

Ansvara för och förvalta föreningens medel.

Tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 24§

Förbereda årsmöte.

 

Ordföranden

Föreningens officiella representant.

Leda styrelsens förhandlingar och arbete.

Övervaka föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs.

Förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möte. (kallelser till möten, årsmöte mm).

Samla information, post, E-post och fördela ut till berörda.

 

Vice ordförande

Träda in i ordförandes ställe när ordförande har förhinder.

 

Sekreteraren

Föra protokoll över styrelsens sammanträden.

Se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt.

Underteckna utgående handlingar, om ordförande inte bestämt annat.

Årligen upprätthålla förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

För medlemsförteckning.

 

Kassören

Se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen

Se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl.

Svar för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper.

Årligen upprätta balans- och resultaträkningar.

Utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning.

Se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid.

I förekommande fall upprätthålla och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet.

Föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs.

Se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

 

Organisation

 

Valberedning

Lasse Elfgaard, sammankallande: 0723711882 elfgaardlasse@hotmail.com,

Fredrik Lingsarve: fredrik.lingsarve@lfj.se,

Maria Westerberg: westerberg@forsgard.se,

Revision

Revisorer: Elleanor Knowles-Rogö

Revisorssuppleant: Maria Frank.

Information

● Kontaktperson: Åsa Hirsh, 070-7801669, asa.hirsh@hlk.hj.se

● Hemsidan: Lasse Elfgaard 036 37 16 56 elfgaardlasse@hotmail.com + styrelsen

Sammankallande tränare för respektive träningsgrupp

● Inkommande post, (se styrelse)

● Mediakontakt + E-post: Michael Ostrelius (se styrelse)

● Statistik: Eva Enberg: resultat@habofriidrott.se

● Informationsmaterial, styrelsen

● E-post: Michael Ostrelius (se styrelse)

● JP-kontakt vid tävlingar:

Ansvarsområde Samordnare:

 

Syfte:

Att ansvara för att aktuella aktiviteter planeras, genomförs

och följs upp

 

Uppgifter:

Att initiera aktiviteter och uppdatera Verksamhetsplanen

 

Att se till att aktuella dokument, checklistor och övriga planeringsredskap skapas och uppdateras

 

Att ha fortlöpande kontakt med sammankallande, projektledare och övriga som är engagerade i att genomföra föreningens aktiviteter

 

Att se till att det finns tillräckliga resurser att genomföra verksamhetens aktiviteter

 

Samordnaren är en representant från styrelsen

 

 

Ansvarsområde Sammankallande

 

Syfte:

Att underlätta kommunikationen och öka flexibiliteten inom

föreningen

 

Uppgifter:

Att ha fortlöpande kontakt med och informera samordnaren om aktuella aktiviteter

 

Att sammankalla sitt team/resurser i god tid inför aktuell

aktivitet

 

Att se till att de resurser som krävs finns till hands inför aktuell aktivitet

 

Att hjälpa till att skriva och uppdatera aktuella dokument, checklistor och övriga planeringsredskap