2.1 Introduktion styrelse

2.1 Introduktion styrelse

 

Här kan du gå igenom Habo Friidrott 04 introduktionsprogram för styrelsemedlemmar.

 

Rutiner inför styrelsemöte

 

1. Förberedelse av beslutsunderlag

För att kunna fatta ett hållbart beslut under ett styrelsemöte behöver ärendet förberedas ordentligt före mötet.

  • Beskriv kort bakgrund, behov och aktuell fakta om ärendet
  • Ge förslag på konkreta målsättningar, kostnader, finansieringsplan/budget.
  • Tänk även till på vilka delmålen kan vara samt en enkel aktivitetsplan
  • Beskriv/ge förslag på hur kan vi följa upp/utvärdera ärendet.

 

Självklart kan vi behöva ha en dialog om vissa ärenden. Men våra möten blir kortare och vi fattar bättre beslut om så mycket som möjligt ligger på bordet innan mötet. Beslutsunderlag skickas till ordföranden en veckan före styrelsemötet som i sin tur sänder det tillsammans med styrelsemötets inbjudan.

 

2. Ordföranden går ut med förfrågan till tränare och andra nyckelpersoner i föreningen drygt en vecka före styrelsemötet.

Ordföranden tar med ev synpunkter till dagordningen

 

 

3. Samordnarna/ansvariga skriver ihop en kort rapport om vad som hänt under föregående period och skickar till ordföranden

minst en vecka före styrelsemötet. Ordföranden skickar med rapporten med inbjudan till styrelsemötet samt tar med aktuella ärenden till

dagordningen.

 

Rutiner under styrelsemöte

 

4. Vi är tydliga med vad som är ett beslut

  • Vi håller oss till dagordningen och dess tidsförslag
  • Vi skriver ett tydligt protokoll och en åtgärdslista

 

 

Rutiner efter styrelsemöte

  • Vi genomför det vi sagt att vi ska göra annars kontaktar vi ordföranden
  • E-posta eller ring till ordförande om nästa mötes dagordning/mötespunkter

 

Ansvarsområde Samordnare:

 

Syfte:

Att ansvara för att aktuella aktiviteter planeras, genomförs

och följs upp

 

Uppgifter:

Att initiera aktiviteter och uppdatera Verksamhetsplanen

 

Att se till att aktuella dokument, checklistor och övriga planeringsredskap skapas och uppdateras

 

Att ha fortlöpande kontakt med sammankallande, projektledare och övriga som är engagerade i att genomföra föreningens aktiviteter

 

Att se till att det finns tillräckliga resurser att genomföra verksamhetens aktiviteter

 

Samordnaren är en representant från styrelsen

 

 

Ansvarsområde Sammankallande

 

Syfte:

Att underlätta kommunikationen och öka flexibiliteten inom

föreningen

 

Uppgifter:

Att ha fortlöpande kontakt med och informera samordnaren om aktuella aktiviteter

 

Att sammankalla sitt team/resurser i god tid inför aktuell

aktivitet

 

Att se till att de resurser som krävs finns till hands inför aktuell aktivitet

 

Att hjälpa till att skriva och uppdatera aktuella dokument, checklistor och övriga planeringsredskap