4 Ekonomi

 

4 Ekonomi

 

Här kan du läsa om Habo Friidrott 04 ekonomi och LOK-bidrag, Lärgrupper och Sponsring som ger oss medel till att bedriva vår verksamhet.

 

Föreningens bankgironr: 5882-8393

 

Praktisk information från kassören

 

Utlägg:

Om du gjort ett sanktionerat (d.v.s godkänt av endera sektionen) utlägg för föreningen. Häfta fast kvittot (ett kassakvitto med organisationsnr. Företagsnamn, sort av vara och pris) på ett A4-papper och lägg det i kassörens fack på slätten. På pappret skriver du ditt namn, telefonnr, (gärna e-post) och din bank samt clearing- och kontonr. Skicka sen ett mail till kassor@habofriidrott.se så vet kassören om att det ligger ett kvitto i facket och sätter sedan över pengar. 

 

Efteramälningar:

Uppmana alla aktiva att om de efteranmäler sig till tävlingar att de betalar avgiften på plats, tar kvitto och sedan begär att få ut anmälningsavgiften (dock inte efteranmälningsavgiften) enl. ovan instruktion för utlägg. Efteranmälan anmäls till Tävlingssektionen som sammanställer varje tävling och sänder in uppgifter samlat. För att förenkla för kassören, som slipper ”jaga” de aktiva på summan.

 

Så här fungerar ekonomin i vår förening

Vi har två bankkonton och en mindre handkassa som kassören har tillgång till. Ett bankkonto är ett servicekonto där löpande inkomster och utgifter hanteras.Det andra kontot är ett sparkonto med ränta där vi satt in det mesta av kapitalet. Vi använder internetbank för att göra det smidigt för kassören. Handkassan är till för att kunna betala mindre utgifter som någon i föreningen haft och fungerar även som växelkassa vid olika arrangemang.

 

Vi har inte satt några pengar i aktier, fonder, obligationer e.d. eftersom styrelsen anser att vi inte skall spekulera våra ungdomars tillgångar i detta. Vi har beslutat att inte finansiera vår verksamhet genom lottförsäljning.

 

Det blir ca 700-800 transaktioner per år som bokförs. Vi är enligt lag skyldiga att bokföra alla transaktioner som vilket företag som helst. Det innebär också att vi följer bokföringsrutiner och kan upplevas osmidiga från tid till annan. Vi använder Swedbanks redovisningsprogram som bl.a. gör det enkelt att varje månad få fram hur vi ligger till ekonomiskt.

 

 

redovisningsprogram som bl.a. gör det enkelt att varje månad få fram hur vi ligger till ekonomiskt.

 

Så här fungerar ekonomin i vår förening

 

Våra inkomster fördelar sig så här:

- bidrag från RF36 %

- medlemsavgifter22 %

- sponsorintäkter 7 %

- kommunala bidrag15 %

- övrigt20 %

 

Kostnaderna ser ut så här:

-tävlingsavgifter19 %

-hallhyror10 %

- material10 %

-kurser, läger, deltagavg. 17 %

-arrangemang, skolor 5 %

-priser, medaljer10 %

-övriga poster29 %

 

 

Tävlingsavgifter, hallhyror och material är ca 40% av våra utgifter.

 

Våra bidrag

 Aktivitetsbidrag: LOK-bidrag från RF, ansökan för januari-juni skickas in senast 15 aug via idrottonline. juli-dec, senast 15 februari.

 Aktivitetsbidrag: kommunalt, ansökan samma datum på särskild blankett. (samma underlag som skickas till RF)

 Grundbidrag: kommunalt, ansökan senast 31/3 på särskild blankett

 Lokalbidrag: kommunalt, senast 31/3 på särskild blankett Samma blankett

 Bidrag till föreningar med verksamhet för funktionshindrade: samma tillfälle

kommunalt, ansökan senast 31/3

 

 

LOK

De bidrag vi får efter att vi lämnat in korrekta närvarolistor två gånger per år är en betydande del av föreningens ekonomi. Därför är det mycket viktigt att vi alla följer reglerna.

 

All redovisning och närvaroregistrering sker from 2010 via föreningens hemsida.

 

Sammanfattning av regler för LOK-bidrag och instruktioner för att fylla i närvarokort

 

Ska vara ledarledd gruppaktivitet, ledaren ska vara lägst 13 år. Ledaren ska ej vara ansvarig för flera grupper samtidigt.

En sammankomst ska ha minst 3 bidragsberättigade deltagare utöver ledaren. Bidrag utgår för max 30 deltagare per sammankomst.

En sammankomst ska pågå minst 60 min och innehålla gemensam samling och avslutning.

En grupp är en naturlig träningsgrupp som inte är konstruerad.

Bidragsberättigade deltagare är barn och ungdomar i åldern 7-20 år som är medlem i föreningen, samt ledare 13-20 år.

En deltagare får endast räknas en gång per dag och idrott.

För deltagare och ledare inom idrott för funktionshindrade(handikappidrott) finns ingen övre åldersgräns.

Deltagare som ”provar på” räknas även som bidragsberättigande under förutsättning att födelsedata förs på samtliga deltagare oavsett om man är medlem eller inte.

Vid lägerverksamhet, tävlingar och liknande utgår endast bidrag för en sammankomst/dag och grupp oavsett antal tränings/tävlingstillfällen.

 

- Närvarolista lämnas av ansvarig tränare per grupp.

- Närvarolista för lägerverksamhet lämnas av ansvariga för lägret.

- Närvarolista för tävlingar lämnas av tävlingsansvarig

- Samtliga närvarolistor redovisas via hemsidan tillsammans med LOK-ansvarig i föreningen efter varje tidsperiod 31/8 samt 31/12.

 

 

SISU

Genom att redovisa Föreningens utvecklings- och planeringsarbete till SISU via särskilda blanketter så kan vi få resurser tex ekonomiskt stöd till utbildningsmaterial, bjudna in föreläsare mm.

 

Ex på vad vi kan ”omvandla” till resurser

Utvärderingsmöten – tex när vi utvärderar en träningssäsong

Planeringsmöten - när vi planerar egna arrangemang, träningssäsong, fester mm

Utvecklingsmöten – när vi planerar verksamheten, uppdaterar verksamhetsplanen mm

Utbildningar – när vi har egna kurser och utbildningar

 

Regler för godkänd Lärgrupp:

Det ska finnas en inriktning/ett tema som inkluderar en tidsplanering

Minst tre deltagare inkl lärgruppsledare ska delta

Det ska finnas en av SISU godkänd lärgruppsledare

Deltagarna ska veta att de deltar i en lärgrupp anordnad av SISU Idrottsutbildarna

Lärgruppen ska pågå minst en utbildningstimme

Lärgruppen kan bedrivas genom att man fysiskt träffas, en kombination av träffar och distansstudier (tex via Internet) eller enbart på distans

Lärgruppen ska vara tydligt skild från föreningens ordinarie verksamhet, tex styrelsemöte eller träning

 

Ekonomi/exempel

För varje timme som en planeringsgrupp träffas för tex att planera Arenakampen så får vi 25 kr som ”utbetalas” i resurser.

 

För varje timme som en utvecklingsgrupp träffas för att tex planera Habo Friidrotts verksamhet så får vi 46 kr som ”utbetalas” i resurser.

 

Under ett år har vi aktiviteter motsvarande 400 timmar vilket motsvarar ca 12 000 kr i resurser. Detta är en betydande summa som kan stärka föreningens ekonomi (minska våra kostnader).

 

Utvecklingsplan för Lärgrupper:

Se aktuellt dokument på hemsidan

 

Sponsring

En annan betydande del av föreningens resurser till att finansiera och utrusta verksamheten kommer från sponsring. Det finns personlig sponsring, företagssponsring och materiell sponsring.